Metsästäjäkurssit, sekä kokeet


Metsästäjäkurssi

Riistanhoitoyhdistys järjestää vuosittain vähintää yhden metsästäjäkurssin tuleville metsästäjille. Kurssi toteutetaan yhteistyössä Kianta-Opiston kanssa. Opettajina toimivat kokeneet metsästyksen harrastajat, jotka ovat perehtyneet kurssiaineistoon. Kurssi sisältää Suomen riistakeskuksen valmistaman kurssiaineiston. Riistakeskuksen suositus kurssiajaksi on 12 tuntia, meillä kurssi toteutetaan viitenä kolmen tunnin jaksona ( 15 h ).


Metsästäjätutkinnon kirjallinen koe


Metsästäjätutkintotilaisuuksia järjestävät vain riistanhoitoyhdistykset. Riistanhoitoyhdistyksen tehtävänä on huolehtia siitä, että sen alueella järjestetään riittävästi metsästäjätutkintoon valmentavia koulutustilaisuuksia ja metsästäjätutkinnon suoritustilaisuuksia.

Metsästäjätutkinnon vastaanottajina toimivat Suomen riistakeskuksen nimittämät henkilöt. Nimittämisen edellytyksistä säädetään riistahallintolaissa.

Metsästäjätutkinto on kirjallinen koe, johon jokaisella halukkaalla on oikeus osallistua. Metsästäjätutkinnon kysymykset pohjautuvat Metsästäjän Oppaaseen ja Suomen riistakeskuksen tuottamaan kurssiaineistoon. Samat asiat käydään läpi myös metsästäjätutkintoon valmentavissa koulutustilaisuuksissa.

Kirjallisessa kokeessa käytetään Suomen riistakeskuksen laatimia ja painattamia kysymyslomakkeita. Kirjallinen koe kestää enintään puolitoista (1,5) tuntia. Kokeen alussa on viidentoista (15) minuutin lajintunnistusosa, jonka aikana vastataan 15 lajintunnistuskysymykseen.

Metsästäjätutkinnosta perittävä maksu on 20 euroa koekerralta.

Kaksikielisillä paikkakunnilla on tarjolla sekä suomen- että ruotsinkielisiä kysymyssarjoja.

Kokeen hyväksyminen/hylkääminen

Koe hyväksytään, mikäli vääriä vastauksia on kahdeksan (8) tai vähemmän. Hyväksymiseen oikeuttava vähimmäispistemäärä on 52 (maksimipistemäärä 60).

Kokeen tulos ilmoitetaan vasta kirjallisen kokeen päätyttyä. Tutkintokokelaille on heidän niin halutessaan näytettävä kysymyslomake ja osoitettava virheelliset vastaukset.

Metsästäjätutkinnon hyväksytysti suorittaneille voidaan tilaisuuden päätyttyä antaa todistus metsästäjätutkinnon suorittamisesta. Riistanhoitoyhdistys tekee uusista metsästäjistä ilmoituksen metsästäjärekisteriin.

Uusilta metsästäjiltä kysytään, haluavatko he liittyä riistanhoitoyhdistyksen jäseniksi, ja jos haluavat, mihin yhdistykseen he haluavat kuulua. Ennen tätä heille selvitetään riistanhoitoyhdistyksen jäsenyyden perusteet.

Metsästäjätutkintoon tulevalla henkilöllä on todistettava henkilöllisyytensä kokeen alkaessa. Alaikäisten osalta vanhemmilla on esitettävä luotettava selvitys lapsen henkilöllisyydestä.