Ampumakokeet

Neljä erilaista ampumakoetta

Ampumakoe uudistui 1.3.2006 alkaen. Tällöin voimaan astuneessa ampumakokeessa korostetaan harkitun ja tarkan riistalaukauksen merkitystä sekä sitä, että kokeessa käytetty ase on entuudestaan tuttu ja kunnolla kohdistettu.

Metsäkauriskokeella tarkoitetaan metsäkauriin metsästystä varten suoritettavaa ampumakoetta. Karhukokeella tarkoitetaan karhun metsästystä varten suoritettavaa ampumakoetta. Hyväksytty karhukoe vastaa metsäkauriskoetta sekä hirvi- ja peurakoetta.
Hyväksytty hirvi- ja peurakoe vastaa metsäkauriskoetta.

Jousikoe antaa mahdollisuuden käyttää jousta eräiden riistalajien metsästyksessä.

Ampujana kyseisenlaisessa metsästyksessä voi toimia myös henkilö, jolla on voimassa oleva todistus muussa maassa suoritetusta vastaavasta ampumakokeesta tai joka antaa riistanhoitoyhdistykselle selvityksen siitä, että hänellä on kotimaassaan oikeus metsästää vastaavan kokoisia riistaeläimiä. Ampumakokeen järjestää riistanhoitoyhdistys ja antaa hyväksytystä suorituksesta todistuksen. Todistus on voimassa kolme vuotta kokeen suorittamisesta. Koe on suoritettava lääninhallituksen tai puolustusministeriön hyväksymällä ampumaradalla.

Tarvittavat dokumentit:

Ennen ammuntaa tulee ampujan esittää ammunnanvalvojalle voimassa oleva metsästyskortti tai maksettu tulevan metsästysvuoden metsästyskortti sekä vaadittaessa osoittaa henkilöllisyytensä. Ampujan on lisäksi esitettävä ammunnanvalvojalle ennen ampumakokeen suorittamista ampumakokeessa käytettävään aseeseen voimassa oleva hallussapitolupa tai rinnakkaislupa.

^

Ase ja patruunat:

Ampumakokeessa käytetään siis asetta, johon nimenomaan ampujalla on voimassa oleva hallussapitolupa tai rinnakkaislupa.

Jos ampuja on alle 15-vuotias, saa hän kuitenkin käyttää 18 vuotta täyttäneen henkilön asetta ampuma-aselain 88 §:n mukaisessa välittömässä valvonnassa.

(Ampuma-aselaki 88 §)

Joka on 18 vuotta täyttänyt ja jolla on oikeus ampuma-aseen hallussapitoon, saa antaa ampuma-aseen välittömässä valvonnassaan käytettäväksi, jos hän kykenee tehokkaasti valvomaan ja ohjaamaan aseen käyttäjää siten, ettei aseen käyttämisestä aiheudu vaaraa)

Käytettävän aseen ja patruunoiden on täytettävä:

Metsäkauriskokeessa aseen ja patruunoiden on täytettävä metsästysasetuksen 16 §:n 2 momentin 2 kohdan vaatimukset

Luodin paino on vähintään 3,2g rammaa ja osumaenergia 100 metrin
päässä piipun suusta mitattuna vähintään 800 joulea; tai

Lyijyttömiä luoteja käytettäessä tulee luodin painon puolestaan olla vähintään 2,9 gram-maa ja osumaenergian 100 metrin päässä piipun suusta mitattuna vähintään 800 joulea (E 100 ≥ 800 J).

Hirvi- ja peurakokeessa aseen ja patruunoiden on täytettävä metsästysasetuksen 16 §:n 2 momentin 3 kohdan vaatimukset

a) luodin paino on vähintään 6 grammaa ja osumaenergia 100 metrin päässä piipun suusta mitattuna vähintään 2 000 joulea

b) luodin paino on 8 grammaa tai enemmän ja osumaenergia a kohdassa tarkoitetulla tavalla mitattuna vähintään 1 700 joulea; tai

Lyijyttömiä luoteja käytettäessä luodin painon tulee puolestaan olla vähintään 5,1 grammaa ja osumaenergian 100 metrin päässä piipun suusta mitat-tuna vähintään 1700 joulea (E 100 ≥ 1700 J).


Karhukokeessa
aseen ja patruunoiden on täytettävä metsästysasetuksen 16 §:n 2 momentin 4 kohdan vaatimukset

a) luoti vähintään 9,0 g ja E 100 m >2700 J tai

b) vähintään 10 g ja E 100 m >2000 J

Lyijyttömiä luoteja käytettäessä luodin painon tulee puolestaan olla vähintään 7,5 grammaa ja osumaenergian 100 metrin päässä piipun suusta mitattuna vähintään 1900 joulea (E 100 ≥ 1900 J).


Käytettävä luotityyppi

Luotityyppi on vapaa. Sallittuja luoteja ovat mm. kokovaippa, puolivaippa ja lyijyluoti. Itse ladattujen patruunoiden käyttö on sallittua.

Aseen liipaisimen laukaisuvastuksen suhteen ei ole erityisiä määräyksiä.

Metsäkauriskoe on siis muuten samanlainen kuin hirvi- ja peurakoe, mutta se tulee kyseeseen, mikäli käytettävä ase on esimerkiksi kaliiperia 222, eli se ei täytä MA 16 §:n 2 momentin 3 kohdan vaatimuksia. Hirvi- ja peurakokeessa ase ja patruunat voivat olla kyseisen momentin 3 tai 4 kohdan vaatimukset täyttävät. Karhukokeen voi suorittaa ainoastaan 4 kohdan vaatimukset täyttävällä ase- ja patruunayhdistelmällä.

^

Maalikuvio ja ammunnan suoritus:
Metsäkauriskokeessa ja hirvi- ja peurakokeessa käytetään maalikuviota, jossa osuma-alueen halkaisija on 23 senttimetriä ja karhukokeessa maalikuviota, jonka osuma-alueen halkaisija on 17 senttimetriä. Kokeessa ammutaan ainoastaan paikallaan olevaan maalikuvioon neljä laukausta vapaavalintaisesta pysty-, istuma- tai polviasennosta 75 metrin etäisyydeltä. Aikaa neljän laukauksen ampumiseen on 90 sekuntia ensimmäisestä laukauksesta laskettuna. Ampumisessa saa käyttää tukea, kunhan asetta ei lukita mekaanisesti alustaan. Samassa ampumakokeessa saa ampuja suorittaa enintään viisi koekertaa.

Jousikokeessa ammutaan 18 m matkalta 180 sekunnin aikana kolme nuolta hirvitaulun kuvioon.

Hyväksyminen ja maksut:

Ampumakoe hyväksytään, jos laukaussarjan kaikki laukaukset vähintään sivuavat osuma-alueen ulkoreunaa. Hyväksytty karhukoe vastaa metsäkauriskoetta sekä hirvi- ja peurakoetta. Hyväksytty hirvi- ja peurakoe vastaa metsäkauriskoetta.

Ampumakokeesta peritään metsästysasetuksen 37 §:n ensimmäisen 1 momentin 1 kohdan mukainen maksu, joka on 20 euroa koekerralta.