Ampumakokeet

Kolme erilaista ampumakoetta:
Ampumakoe uudistui 1.3.2006 alkaen. Tällöin voimaan astuneessa ampumakokeessa korostetaan harkitun ja tarkan riistalaukauksen merkitystä sekä sitä, että kokeessa käytetty ase on entuudestaan tuttu ja kunnolla kohdistettu.

Metsäkauriskokeella tarkoitetaan metsäkauriin metsästystä varten suoritettavaa ampumakoetta. Karhukokeella tarkoitetaan karhun metsästystä varten suoritettavaa ampumakoetta. Hyväksytty karhukoe vastaa metsäkauriskoetta sekä hirvi- ja peurakoetta. Hyväksytty hirvi- ja peurakoe vastaa metsäkauriskoetta.

Ampujana kyseisenlaisessa metsästyksessä voi toimia myös henkilö, jolla on voimassa oleva todistus muussa maassa suoritetusta vastaavasta ampumakokeesta tai joka antaa riistanhoitoyhdistykselle selvityksen siitä, että hänellä on kotimaassaan oikeus metsästää vastaavan kokoisia riistaeläimiä. Ampumakokeen järjestää riistanhoitoyhdistys ja antaa hyväksytystä suorituksesta todistuksen. Todistus on voimassa kolme vuotta kokeen suorittamisesta. Koe on suoritettava lääninhallituksen tai puolustusministeriön hyväksymällä ampumaradalla.

Tarvittavat dokumentit:
Ennen ammuntaa tulee ampujan esittää ammunnanvalvojalle voimassa oleva metsästyskortti tai maksettu tulevan metsästysvuoden metsästyskortti sekä vaadittaessa osoittaa henkilöllisyytensä. Ampujan on lisäksi esitettävä ammunnanvalvojalle ennen ampumakokeen suorittamista ampumakokeessa käytettävään aseeseen voimassa oleva hallussapitolupa tai rinnakkaislupa.

^

Ase ja patruunat:
Ampumakokeessa käytetään siis asetta, johon nimenomaan ampujalla on voimassa oleva hallussapitolupa tai rinnakkaislupa. Jos ampuja on alle 15-vuotias, saa hän kuitenkin käyttää 18 vuotta täyttäneen henkilön asetta ampuma-aselain 88 §:n mukaisessa välittömässä valvonnassa.

(Ampuma-aselaki 88 §)

Joka on 18 vuotta täyttänyt ja jolla on oikeus ampuma-aseen hallussapitoon, saa antaa ampuma-aseen välittömässä valvonnassaan käytettäväksi, jos hän kykenee tehokkaasti valvomaan ja ohjaamaan aseen käyttäjää siten, ettei aseen käyttämisestä aiheudu vaaraa)

Käytettävän aseen ja patruunoiden on täytettävä:

Metsäkauriskokeessa metsästysasetuksen 16 §:n 2 momentin 2 kohdan vaatimukset (luoti vähintään 3,2 g ja osumaenergia E 100 m > 800 J).

Hirvi- ja peurakokeessa kyseisen momentin 3 kohdan vaatimukset (luoti vähintään 6,0 g ja E 100 m > 2000 J tai vähintään 8,0 g ja E 100 m >1700 J ).

Karhukokeessa kyseisen momentin 4 kohdan vaatimukset ( luoti vähintään 9,0 g ja E 100 m >2700 J tai vähintään 10 g ja E 100 m >2000 J).

Käytettävä luotityyppi

Luotityyppi on vapaa. Sallittuja luoteja ovat mm. kokovaippa, puolivaippa ja lyijyluoti. Itse ladattujen patruunoiden käyttö on sallittua.

Aseen liipaisimen laukaisuvastuksen suhteen ei ole erityisiä määräyksiä.

Metsäkauriskoe on siis muuten samanlainen kuin hirvi- ja peurakoe, mutta se tulee kyseeseen, mikäli käytettävä ase on esimerkiksi kaliiperia 222, eli se ei täytä MA 16 §:n 2 momentin 3 kohdan vaatimuksia. Hirvi- ja peurakokeessa ase ja patruunat voivat olla kyseisen momentin 3 tai 4 kohdan vaatimukset täyttävät. Karhukokeen voi suorittaa ainoastaan 4 kohdan vaatimukset täyttävällä ase- ja patruunayhdistelmällä.

^

Maalikuvio ja ammunnan suoritus:
Metsäkauriskokeessa ja hirvi- ja peurakokeessa käytetään maalikuviota, jossa osuma-alueen halkaisija on 23 senttimetriä ja karhukokeessa maalikuviota, jonka osuma-alueen halkaisija on 17 senttimetriä. Kokeessa ammutaan ainoastaan paikallaan olevaan maalikuvioon neljä laukausta vapaavalintaisesta pysty-, istuma- tai polviasennosta 75 metrin etäisyydeltä. Aikaa neljän laukauksen ampumiseen on 90 sekuntia ensimmäisestä laukauksesta laskettuna. Ampumisessa saa käyttää tukea, kunhan asetta ei lukita mekaanisesti alustaan. Samassa ampumakokeessa saa ampuja suorittaa enintään viisi koekertaa.

^

Hyväksyminen ja maksut:
Ampumakoe hyväksytään, jos laukaussarjan kaikki neljä laukausta vähintään sivuavat osuma-alueen ulkoreunaa. Hyväksytty karhukoe vastaa metsäkauriskoetta sekä hirvi- ja peurakoetta. Hyväksytty hirvi- ja peurakoe vastaa metsäkauriskoetta. Ampumakokeesta peritään metsästysasetuksen 37 §:n ensimmäisen 1 momentin 1 kohdan mukainen maksu, joka on 20 euroa koekerralta.

^

Siirtymäsäännökset:
Aiempien säännösten mukaisesti suoritettu voimassa oleva koe vastaa 1.3. 2006 voimaan astuvaa koetta sen voimassaoloajan. Ampumakokeessa voidaan käyttää aiempien säännösten mukaista maalikuviota kahden vuoden ajan edellä mainitusta ajankohdasta alkaen. Tällöin metsäkauriskoe ja hirvi- ja peurakoe hyväksytään, jos laukaussarjan kaikki neljä laukausta vähintään sivuavat osuma- alueen kahdeksikon renkaan ulkoreunaa. Vastaavasti karhukoe hyväksytään, jos laukaukset vähintään sivuavat yhdeksikön renkaan ulkoreunaa. Uusien säädösten mukainen hirvikuvio, jota voi käyttää hirvi- ja peurakokeessa sekä metsäkauriskokeessa 1.3. 2006 alkaen. Läpimitaltaan 23 senttimetrin osuma-alue on merkitty valkoisella renkaalla. Uusien säädösten mukainen karhukuvio, jota voi käyttää 1.3. 2006 alkaen. Läpimitaltaan 17 senttimetrin osuma-alue on merkitty valkoisella renkaalla. Vanhojen säädösten mukainen hirvikuvio, jota saa käyttää vielä kahden vuoden ajan 1.3. 2006 alkaen.

MA 16§

^

Yleiset ampuma-asevaatimukset:
Riistaeläimen ampumiseen käytettävän rihlatun luotiaseen luodin osumaenergian on piipun suusta mitattuna oltava vähintään 150 joulea (E 0 > 150 J). Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, on: (664/2001)

1) jos asetta käytetään ketun, tarhatun naalin, mäyrän, saukon, supikoiran, pesukarhun, rämemajavan, metsäjäniksen, rusakon, villikanin, metson, teeren tai hanhen ampumiseen, patruunan luodin painon oltava vähintään 2,5 grammaa ja osumaenergian 100 metrin päässä piipun suusta mitattuna vähintään 200 joulea (E 100 > 200 J);

2) jos asetta käytetään metsäkauriin, hylkeen, suden, ilveksen, ahman, majavan tai muflonin ampumiseen, patruunan luodin painon oltava vähintään 3,2 grammaa ja osumaenergian 100 metrin päässä piipun suusta mitattuna vähintään 800 joulea (E 100 > 800 J);

3) (31.1.1994181) jos asetta käytetään valkohäntäpeuran, saksanhirven, metsäpeuran, kuusipeuran, japaninpeuran tai villisian ampumiseen, patruunan luodin painon oltava vähintään 6 grammaa ja osumaenergian 100 metrin päässä piipun suusta mitattuna vähintään 2 000 joulea (E 100 > 2 000 J) tai, luodin painon ollessa vähintään 8 grammaa, osumaenergian vastaavalla tavalla mitattuna vähintään 1700 joulea (E 100 > 1700 J); ja

4) jos asetta käytetään hirven tai karhun ampumiseen, patruunan luodin painon oltava vähintään 9 grammaa ja osumaenergian 100 metrin päässä piipun suusta mitattuna vähintään 2 700 joulea (E 100 > 2 700 J) tai, milloin luodin paino on vähintään 10 grammaa, osumaenergian vastaavalla tavalla mitattuna vähintään 2 000 joulea (E 100 > 2 000 J).

Edellä 2 momentin 3 ja 4 kohdassa mainittujen eläinten ampumiseen ei saa käyttää kokovaippaista luotia.
Käsiasetta ei saa käyttää metsästyksessä. Itselataavaa asetta, jonka lippaaseen mahtuu enemmän kuin kaksi patruunaa, ei saa käyttää riistalintujen, metsäjäniksen, euroopanmajavan, suden, karhun, hillerin, saukon, näädän, ilveksen, itämeren norpan, kirjohylkeen, hallin eikä rauhoittamattomien lintujen ampumiseen (869/1998).